دانشگاه ها و مراکز آموزشی بهداشتی

 

 

مجله های مجازی پزشکی و بهداشتی

علوم آزمایشگاهی

  • ASCLS    انجمن علوم آزمایشگاهی بالینی آمریکا

 

  • CAP      دانشکده پاتولوژیست های آمریکا

 

 

  • OCP         پایگاه اطلاعاتی حرفه ای تستهای آزمایشگاهی

میکروب شناسی

  • ATCC   ملزومات پژوهش علوم زندگی – امریکا

 

  • DSMZ   انجمن میکروارگانیسم ها و سلولی آلمان

 

  • ESCMID   انجمن میکروب شناسی بالینی و بیماریهای عفونی اروپا

 

  • IDSA   انجمن بیماری های عفونی آمریکا

بیوشیمی

 

 

 

مراکز بهداشتی و درمانی