نحوه محاسبه هزينه آزمايشات

مبناي محاسبه­ ی هزينه­ ها، آخرين تعرفه­ ی رسمي مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و نظام پزشكي مي­باشد:

  •  مراجعين آزاد:  تعرفه خصوصي
  •  بيمه تامين اجتماعي : درصد تعیین شدهاز تعرفه دولتي+ مابه التفاوت تعرفه خصوصي و دولتي
  •  بيمه خدمات درماني ( شامل كارمندان دولت، ساير اقشار، اقشار آسيب پذير، خويش فرما و روستایی) :              درصد تعیین شده از تعرفه دولتي+ مابه التفاوت تعرفه خصوصي و دولتي
  •  بيمه ارتش: درصد تعیین شده از تعرفه  خصوصي
  •  بيمه دانا : درصد تعیین شده از تعرفه خصوصي
  •  بيمه ايران : درصد تعیین شده از تعرفه خصوصي
  •  بيمه كاركنان ايران : بدون فرانشيز
  •  بيمه عمر ايران : بدون فرانشيز
  •  بانك­ها : درصد تعیین شده از تعرفه خصوصی
  • طلايي:  درصد تعیین شدهاز تعرفه خصوصی

سازمان های بیمه طرف قرارداد

مبناي محاسبه ­ی هزينه­ ها، آخرين تعرفه­ ی رسمي مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و نظام پزشكي مي­باشد.

 

بيمه هاي طرف قرارداد :        نحوه محاسبه هزينه آزمايشات
مراجعين آزاد  :                        تعرفه خصوصي
سازمان تامين اجتماعي :      درصد تعیین شده از تعرفه دولتي +

مابه التفاوت تعرفه خصوصي و دولتي

سازمان خدمات درماني،        درصد تعیین شده از تعرفه دولتي +

شامل :                                    مابه التفاوت تعرفه خصوصي و دولتي

– كارمندان دولت

– ساير اقشار

– خويش فرما

– اقشار آسيب پذير

– روستایی

نيروهاي مسلح :                   درصد تعیین شده از تعرفه  خصوصي
دانا :                                        درصد تعیین شده از تعرفه  خصوصي
ايران  :                                   درصد تعیین شده از تعرفه  خصوصي
كاركنان ايران :                       بدون فرانشيز
بيمه عمر ايران :                    بدون فرانشيز
طلايي :                                  درصد تعیین شده از تعرفه خصوصی
بانك ها :                                درصد تعیین شده از تعرفه خصوصی