متقاضيان محترم دارای مدرک علوم آزمايشگاهي لطفا فرم زیر را دانلود و تکمیل نمایید.
فرم تکمیل شده را به آدرس ایمیل info@baranmedicallab.ir ارسال فرمایید.
فرم درخواست کار